Weekly Update (as of 8 February 2016)

สหรัฐฯ

บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯประกาศงบมาเกิน 75% บริษัทส่วนใหญ่พ้นจากช่วง blackout period ถึงแม้ผลการดำเนินงานจะออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ แต่ก็เกิดการปรับฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ S&P500 ปิดสัปดาห์ลบไปราวๆ -3%