Weekly Update (14 – 18 March 2016)

สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยบวกได้ 1.2% กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็น Market Leader ได้แก่ Utilities บวกได้ +2.2% โดยพบข้อสังเกตว่า หุ้นที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศ (Global Cyclicals) สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นกลุ่ม Domestic Cyclicals ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจาก มุมมองต่อค่าเงิน USD ที่ตลาดมองว่า อาจจะอ่อนค่าในช่วงสั้น และทำให้หุ้นส่งออก ซึ่งถูกกดดันในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีแรงซื้อกลับมาโดยเชื่อว่า ผลประกอบการน่าจะดีขึ้นตามทิศทางค่าเงิน USD