Pizza Chaos

ใกล้เข้าสู่ครึ่งหลังของปี 2018 ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมายังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความกังวลด้านเงินเฟ้อและความกังวลด้านสงครามการค้าที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต สามารถอ่านบทความของเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ที่ 3% และจากมุมมองรายปี INFINITI Outlook 2018 : Playing Extra Time . รูปที่ 1 ธีมการลงทุนของปี 2018 : ที่มา INFINITI Global Investors . เมื่อดูรายสินทรัพย์ Global REITs และ Fixed Income ยังคงถูกกดดันจากภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ต้นปี ในขณะที่เดือน พ.ค. เริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนหลังตลาดหุ้นมีความผันผวน โดยตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนที่ผ่านมามีความผันผวนต่อเนื่อง จากปัจจัยกดดันหลายๆปัจจัย ทั้งเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯและจีนที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และความวุ่นวายทางการเมืองในอิตาลี ส่วนกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน และทองคำ ปรับตัวลงสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมา SET ปรับตัวลงเนื่องจากภาวะเงินทุนไหลออก แม้ว่า GDP จะประกาศออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ รูปที่ 2 ผลตอบแทนของสินทรัพย์ชนิดต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี ณ…